Statuten & Iw. Reglement

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                       

 

 

STATUTEN VAN PROBUS CLUB AARSCHOT

 

1. BENAMING - DOEL - LEDEN.

 

- Probusclubs zijn multidisciplinaire verenigingen van op rust gestelde personen of van personen , die in de eerst volgende tijd op rust

  denken te gaan.

 - Probus Aarschot past in het geheel van Belgische Probusclubs , met als ondersteunend orgaan het " Coördinatie en Informatiecentrum

   van Probus België " afgekort C.I.C. Zie Kaderreglement voor een Probusclub  op link : Probus België

- Het C.I.C. wordt niet beschouwd als een bestuur maar is een inlichtingscentrum ten dienste van de clubs dat daarenboven de coördinatie

   kan verzekeren bij grote manifestaties , zoals bvb de Nationale Probusdag.

- Dit C.I.C. heeft een comité dat bestaat uit een aantal vrijwilligers met aan het hoofd de Nationale Coördinator , allen leden van

  Probusclubs.

- Alle Probusclubs staan los van elke godsdienstige , filosofische of politieke strekking. Probusclubs zijn uitsluitend vriendenclubs met

  interesses op verschillende vlakken , zoals cultuur , ontspanning , wetenschap , maatschappelijke beleving e.a. , maar zijn geen

   serviceclubs en kunnen het ook niet worden.

- De leden komen samen en organiseren activiteiten met de bedoeling onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen.

- Probus Aarschot is opgericht in 1990 door toedoen van de Rotaryclub van Aarschot met 2 van haar leden.

- Probus Aarschot is geen lid van Rotary International en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan.

- Zowel de stichtende Rotaryclub als Probus Aarschot hebben een morele verplichting onderling goede vriendschapsbanden te

  onderhouden.

De naam Probus komt van  PRO (essional) en  BUS (iness) en is de afkorting van

" INTERNATIONAL ASSOCIATION OF RETIRED  PROFESIONAL AND BUSINESS PERSONS IN LOCALIZED CLUBS WORLDWIDE ".

- De leden van Probus Aarschot zijn slechts gebonden door de morele verplichting tot deelname aan de clubactiviteiten.

- De leden komen tweemaal per maand samen in vergadering en deze samenkomst gaat gepaard met een etentje. De Probusclub heeft tot

 doel aangename momenten in hechte vriendschap te bezorgen aan de leden en om de verveling , die kan voorkomen bij mensen op rust , te

 breken.

- De club staat open voor personen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en die ofwel :

1. Een academische functie hebben, bekleed of bekleden in de rechterlijke orde , in administratieve instellingen of in het onderwijs.

2. Een leidende functie hebben uitgeoefend of uitoefenen in het openbaar ambt , in landsverdediging , in een internationale- nationale-

   gewestelijke- provinciale- of gemeentelijke administratie , of in een bank- spaar- en of kredietinstelling.

3. Een leidende functie hebben of gehad hebben in de handel of nijverheid , hetzij als eigenaar , hetzij als kaderlid.

4. Een vrij beroep hebben uitgeoefend of uitoefenen.

- Nieuwe leden worden op voorstel van een clublid door de vergadering der leden aangenomen , nadat eerder de voordracht aan de 

  vergadering via het bestuur bekend gemaakt werd en eventuele bezwaren konden ingediend worden. Het huishoudelijke reglement bepaalt

  de procedure. Bij het aanwerven van leden zal een zo groot mogelijke diversiteit nagestreefd worden , zodat zoveel mogelijk

  verschillenden beroepen vertegenwoordigd zijn.

 

2. ZETEL.

Probusclub Aarschot heeft haar zetel ten huize van de fungerende President.

 

3. BESTUUR.

Probus Aarschot wordt bestuurd door een Comité dat bestaat uit:

* De fungerende President.

* De past President.

* De toekomstige President

allen gekozen door de clubleden.

Drie (3) bestuursleden , worden gekozen door de fungerende President voor de functies van Secretaris , Thesaurier / Penningmeester en

Protocol / Clubmeester. Dit comité kan door de President aangevuld worden met gewezen Presidenten en met de afgevaardigde van het

clubblad.

 

4. INWENDIGE ORDE.

- Het huishoudelijke reglement stelt de financiële bijdragen en de vergaderingen vast en voorziet in de schikkingen die nodig zijn voor een

  goede werking en de orde in de club.

 

5. ONTBINDNG CLUB

- Bij ontbinding van de feitelijke vereniging “ Probus Club Aarschot “  wijst de Statutaire of de Buitengewone Algemene Vergadering een of

meerdere vereffenaars aan , bepaalt hun machten en alsook de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal

gegeven worden. Deze bestemming zal steeds ten goede komen van een of meerdere organisaties die zich inzetten voor een sociaal doel

en zal door de  Statutaire of de Buitengewone Algemene Vergadering bepaald worden.

 

INWENDIG HUISREGLEMENT PROBUS CLUB AARSCHOT

Aangepast op 03/06/2015 en bij unanimiteit goedgekeurd door het bestuurscomité op  03/06/2015.

 Art. 1

De gewone ontmoetingen van Probus Club Aarschot worden gehouden op de tweede en de vierde woensdag van de maand, telkens om 12:00

uur. Deze vergaderingen gaan gepaard met een maaltijd, die aan de penningmeester ter plekke wordt betaald. Het te betalen bedrag dekt

het aperitief, de spijzen, de wijn en de koffie. De President vermeldt bij het begin van de vergadering de namen van de jarige leden en

brengt een toost uit op hun gezondheid.

Naast deze gewone vergaderingen zijn er ook speciale bijeenkomsten met een etentje en al of niet een gastspreker. Er worden er jaarlijks

ook enkele uitstappen gepland. Op deze speciale bijeenkomsten en uitstappen kan het Comité de dames van de leden, de dames ereleden en

eventueel ook andere genodigden toelaten, uiteraard tegen betaling van het voor het evenement vastgestelde bedrag. Deze mogelijkheid tot

deelname wordt steeds duidelijk gemeld en aangegeven door de President, wanneer hij deze speciale bijeenkomst of uitstap aankondigt aan

de leden.

Er is een verplichte dresscode voor de ledenvergaderingen. Zij bestaat uit een vest , clubdas ,  Probus pin en de P.P.G. ( Probus Pocket Gids

). De Protocol kan bij exceptionele warmte van de dresscode afwijken. Voor de zomermaanden juni , juli ,  augustus  & september is de

dresscode niet verplicht en  kan casual kleding gedragen woerden. Korte broeken zijn niet toegestaan.

 

Art. 2

Bij het niet deelname aan een vergadering of een andere geplande activiteit worden de leden verzocht de penningmeester (of eventueel de

President) telefonisch of schriftelijk te verwittigen. Dit bericht moet 2 dagen vooraf toekomen en dit omdat de club de verplichting heeft

om tijdig de aantallen te melden aan de traiteur of restaurant en ook omdat er soms voorafbetalingen verplicht zijn bij het organiseren van

een evenement.

Elk lid dat zich niet tijdig heeft afgemeld voor een vergadering of activiteit moet de eventuele kosten voor de club door zijn niet deel-

name zelf dragen, behalve wanneer hij kan aantonen dat hij door overmacht niet in staat was af te melden.

 

Art. 3

De jaarlijkse bijdrage wordt opzettelijk laag gehouden, zodat ze geen     hinderpaal kan zijn voor het lidmaatschap. Dit bedrag moet

echter voldoende zijn om de jaarlijkse kosten te kunnen dekken. Vanaf 2018 is het jaarlijks lidgeld vastgesteld op 75 €.

- Het bedrag wordt ieder jaar bepaald door het Comité en aan de leden   gemeld ten laatste begin november.

- Het lidmaatschap is betaalbaar in december voor het komende jaar.

- Het lid, dat na een tweede aanmaning tot betalen zijn bijdrage nog steeds niet heeft vereffent, is ontslagnemend en wordt uit de

  ledenlijst geschrapt.

- De dames en heren ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.

- Het Comité kan hen en de dames sympathisanten een vergoeding van 40 € per jaar vragen voor het ontvangen v/h clubblad , de

   verzekering en het voeren van de briefwisseling. Zij worden dan ook steeds voor alle Probusactiviteiten  met dames uitgenodigd.

 

 Art. 4

            A. De jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering ( verder in dit document ASV genoemd ) heeft plaats de vierde woensdag van

juni. Tijdens deze vergadering wordt door de aanwezige leden elke 2 jaar een nieuwe  President-elect gekozen. Deze treedt in functie

vanaf de eerste vergadering van de maand januari van het daarop volgende jaar.

B. Om verkiesbaar te zijn voor de functie van President-elect moet men bij de intrede in de functie ten minste 2 jaar vol lid zijn.

C. Bij voorkeur wordt gekozen uit leden die kenbaar gemaakt hebben dat zij interesse hebben voor de functie van President en die dit

minstens 2 maand voor de ASV aan de secretaris gemeld hebben. Hun namen worden op de kieslijst gemarkeerd.

D. Een verkozen President-elect kan weigeren zonder opgave van redenen. Hij is dan voor 5 jaar niet meer herkiesbaar. Er wordt

dan onmiddellijk een nieuwe verkiezing gehouden door alleen de aanwezige leden.

E. De duurtijd van het mandaat van de President , van de President-elect en van de Past-President is 2 jaren .

F. De verkozen President kan echter beslissen om maar 1 jaar in functie te blijven. Hij dient in dat geval na zijn verkiezing aan te

geven of hij zijn mandaat slechts 1 jaar zal uitoefenen. Hij doet dit binnen de 6 maanden na zijn verkiezing . De duurtijd van het       

mandaat van de President-elect en van de Past-President worden dan overeenkomstig aangepast.

G. In het geval dat de gekozen President-elect kiest voor het éénjarig  mandaat, dan dient er een  volgende President - elect

gekozen te worden op de eerst volgende ASV.

H. Een Past-President kan pas 5 jaar na het beëindigen van zijn mandaat herkozen worden.

 

Art. 5

Praktische modaliteiten van de verkiezing

        A. De dag dat er op de ASV een President-elect verkozen moet worden krijgt ieder aanwezig lid een stembrief. Zij vullen deze

       kiesbrief in door al dan niet 1 stem uit te brengen op de kandidaat van hun keuze en sluiten de brief in een bijgeleverde neutrale

       briefomslag. De stemmen op de kiesbrieven worden opgehaald door de secretaris en geteld door de telcommissie.

B. Het lid met de meeste stemmen wordt President-elect. Bij  gelijkheid van stemmen,   zullen de aanwezige leden opnieuw stemmen

en zijn uitsluitend de " ex aequo's "  kandidaat. Indien er dan nog geen stemmen voordeel is wordt de oudste in leeftijd van de        

ex- aequo ’s President-elect .

C. Indien de verkozen President-elect zijn mandaat weigert wordt de kandidaat die de  2 de meeste stemmen behaalt President-elect

voor zover hij 1/3 van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam krijgt. Indien aan die voorwaarde niet is voldaan wordt er opnieuw

gestemd. Indien er een " ex aequo " is na die stemming wordt de oudste in  leeftijd van de ex aequo ’s President-Elect .

D. De clubsecretaris is het hoofd van de telcommissie en verantwoordelijk voor de verkiezing. De telcommissie bestaat verder uit het

in jaren het oudste en het jongste aanwezige lid. Hij leidt deze in overstemming met artikels  4 & 5.

E. Na de telverrichtingen geeft de clubsecretaris de resultaten aan de President die deze kenbaar maakt aan de aanwezige leden. Hij

roept nominatief af overeenkomstig de behaalde stemmen van laag naar hoog.

 

Art. 6

Er worden jaarlijks twee leden aangezocht als kascommissaris voor het nazicht van de rekeningen en de schriftelijke ontlasting van de

penningmeester . Zij mogen dit mandaat maar 2 jaar consecutief uitoefenen. Tussen een nieuw mandaat als kascommissaris en het oude

mandaat moet er minimum 2 jaar liggen. Zij zullen, op verzoek van het bestuurscomité, minimum 2 en maximum 4 maal per jaar de boeken

nazien ten huize van de Penningmeester.

 

Art 6 Bis

     Het handtekening recht op de club bankrekeningen berust bij de  President, de president-elect en de penningmeester en is gebonden aan

     deze functies. Bij het einde van hun mandaten om welke reden ook, vervalt dit recht en gaat het over op de door de club of comité

     aangeduide respectievelijke vervanger(s). Het is de penningmeester die verantwoordelijk is voor het invullen van hun handtekening recht

     bij de banken van de Club. Principieel doet alleen de penningmeester verrichtingen op de bankrekeningen en bij diens ontstentenis

     gebeurt dit door de president of zijn vervanger.

 

Art. 7 

 Procedure bij het aanwerven van een nieuw lid:

A. Ieder clublid kan een kandidaat-lid, die aan de gestelde voorwaarden voldoet, maximum 3 maal uitnodigen op een clubvergadering,

zonder hem echter de toetreding te verzekeren.  De kosten voor de maaltijd van deze kandidaat worden gedragen door het clublid en /

of de kandidaat.

B. Als deze persoon aan het clublid zijn interesse tot toetreding duidelijk meldt, stelt het clublid de kandidatuur voor aan het Comité.

Hierbij wordt verwacht dat het clublid de essentiële gegevens van het Curriculum Vitae van de kandidaat aan het Comité meldt.

Daarnaast wordt het clublid geacht aan de betrokken persoon informatie te verschaffen omtrent de voorwaarden en de verplichtingen

van het lidmaatschap.

C. Indien het Comité geen bezwaar heeft tot toetreding, zal de President deze kandidatuur aankondigen op de eerstvolgende

vergadering en hierbij aan de clubleden al de belangrijkste gegevens van het Curriculum Vitae meedelen.

D. Alle clubleden die een met redenen omkleed bezwaar hebben tegen deze kandidatuur, brengen hierover onmiddellijk buiten

vergadering de Club President op de hoogte. De President bespreekt dit bezwaar zo snel mogelijk met de leden van het Comité, waarop

het Comité het bezwaar aanvaardt of verwerpt. De beslissing van het Comité is bindend en kan verder door de indiener van het

bezwaar niet aangevochten worden .

E. Wanneer er geen bezwaar werd ingediend of wanneer een bezwaar door het Comité niet werd aanvaard, wordt aan de kandidaat door

zijn peter ( d.w.z. het clublid die hem geïntroduceerd heeft ) gemeld tijdens welke volgende vergadering hij officieel in de club     

opgenomen zal worden. Tijdens deze vergadering leest de peter het Curriculum Vitae voor.

 

Art. 8

 Aan ieder lid wordt bij zijn intronisatie het Probus-speldje, de Probus-das , de Probus-fanion uitgereikt.

 

Art. 9

De secretaris bezorgt ieder nieuw lid een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en een lijst met de adressen van de

leden. De ICT verantwoordelijke zal het nieuwe lid een login en password bezorgen dat toegang geeft tot de Probus Club Aarschot Website.

Alle leden krijgen van de vernoemde documenten, bij eventuele wijzigingen, een nieuw exemplaar.

 

Art. 10   

De club, noch het Comité kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens vergaderingen, uitstappen en bijeen -

komsten van welke aard ook. De club heeft voor ieder lid een BA & LA-verzekering genomen via Probus Belgium. Partners en occasionele

genodigden zijn daarbij ook automatisch verzekerd. Bij zijn aanvaarding als lid en bij ontvangst van de statuten en het huishoudelijk

reglement wordt ieder lid geacht de inhoud te lezen en te tekenen voor ontvangst. Hij bevestigt dat hij door zijn aanvaarding van het

lidmaatschap kennis heeft genomen van de verplichtingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en onderschrijft deze in een

afzonderlijke verklaring.”

 

Art. 11

De Protocol zorgt voor een regelmatig verloop van de vergaderingen en voor het inrichten van causerieën, zowel van bekende personaliteiten

als van leden , waarvan wordt geacht dat zij ten behoeve van de andere leden een lezing geven over hun gewezen beroep of over andere

interessante onderwerpen . Het al dan niet verlenen van het spreekrecht op de ledenvergaderingen behoort tot zijn discretionaire bevoegd

-heid. Hij volgt daarbij de onderrichtingen die daartoe werden opgesteld en die hij bij het aantreden van zijn ambt heeft gekregen.

 

Art. 12 

Een commissie , bestaande uit twee personen, zal in overleg met de familieleden regelmatig contact houden met langdurige zieke leden.

 

Art. 13

Bij het overlijden van een lid zullen alle leden door het comité worden verwittigd. Bovendien zal een comitédelegatie onder leiding van de

President onverwijld contact opnemen met de nabestaande (n) voor het aanbieden , in naam van alle clubleden , van de condoleances en voor

het bespreken van de aanwezigheid van een club delegatie op de uitvaart. Indien de overledene nog een partner heeft , zal de President na

de begrafenis per brief melden dat zij nu erelid is van Probus Aarschot.

 

Art. 14 

Clubleden die de club , om welke reden dan ook , verlaten en of de erfgenamen van ex-clubleden of overleden clubleden kunnen geen enkele

aanspraak maken op het geheel of een gedeelte van het club patrimonium.

 

Art. 15

Het uitnodigingsrecht om personen vreemd aan de club uit te nodigen op een Probus Aarschot activiteit ligt uitsluitend bij de clubleden.

 

Art. 16   

Wijzigingen aan dit reglement kunnen alleen door het bestuurscomité   worden aangebracht.

 

 

Aarschot , 26 juni 2019

                                                                          

Claes Jan                                                                                          Walter Van Den Enden

President                                                                                           President-elect                                                     

 

Lavigne Urbain                                                                                   Roger Van Den Bosch

Protocol                                                                                             Past President

 

Louis Deziron                                                                                       

Penningmeester                                                                                    

 

Historiek aanpassingen Inwendig Reglement

1) 17-11-1990 : Basis Statuten & Inwendig Reglement

2) 25-01-2012 : I.W.  Aanpassing art 4 en toevoeging art. 12

3) 03-06-2015 : Totale herwerking v/h Inwendig Reglement.

4) 19-10-2016 :  I.W. Toevoeging art. 6 Bis

5) 04-10-2017 : I.W. Hernoemen art. 15 in art 16. Toevoeging  art. 15

                                   I.W.  Aanpassing art. 3 .

         6) 01-08-2018 :  I.W.  art. 1 - bijvoeging van de dresscode.

                                    I.W. art. 5 sub D - samenstelling kiescommissie.

         7) 03-10-2018 :  I.W. Art. 4 Sub B - ten minste 2 jaar vol lid zijn.

8) 06-02-2019 : I.W. Hernoemen art. 16 in art 17. Toevoeging art. 16

9) 06-03-2019 : I.W. Aanpassing art. 10

                          I.W. Verwijdering art.  16. Hernoemen art. 17 in art. 16

         10) 26-06-2019 : Statuten bijvoeging art 5.