HISTORIEK PROBUS BELGUIM

                                                                                                               

 

                                                                                                                 

 

 

HISTORIEK EN ONTWIKKELING VAN PROBUS

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook

als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en

oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005.

 

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 5000 clubs en telt op heden meer dan 425.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik 118 clubs met 4184 leden.

PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen

ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het

initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een

nieuwe club. De nationale coördinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio

inlichten.

De initiatiefnemer zal een groep personen bijeenbrengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden.

Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel

een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club. Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C.

gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo

en de naam Probusclub te gebruiken naar de nationaal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.

BETEKENIS EN DOEL VAN PROBUS

“PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people – werd in

1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham : Harold Blanchard.

Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het

actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter

zich hebben gelaten.

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele

relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschaps-banden te smeden.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de

onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een

ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel

een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en

Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

 

C.I.C.

Het "Centrum van informatie en coördinatie", afgekort CIC, werd opgericht in zijn huidige vorm in januari 2001 door Stany Verougstraete

van de Dendermonde PROBUS club.Zoals de naam al suggereert, is het C.I.C. in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van

de clubs.Het Comité is samengesteld uit 7 leden: de nationale coördinator en 6 regionale coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige).

Binnen het C.I.C. is het aantal coördinatoren  in verhouding tot het aantal clubs per regio.                             

De nationale coördinator wordt geacht tweetalig te zijn. Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle

vergaderingen bij te wonen.  

 

 Nationale coördinator

 Gauthier De Brabandere

 nc@probus-belgium.be

 Regio coördinator West Vlaanderen

 Joos Waelkens

 rc1@probus-belgium.be

 Regio coördinator Oost Vlaanderen

 Pannenkoek Jean-Paul

 rc2@probus-belgium.be

 Regio coördinator Antwerpen

 Roger Dommisse

 rc3@probus-belgium.be

 Regiocoördinator  Limburg/Vlaams-Brabant/Brussel

 Frederik Deca

 rc4@probus-belgium.be

 Regio coördinateur Bxl/Brt-Wallon/ Hainaut

 J. Claude Desrousseaux

 rc5@probus-belgium.be

 Regio coördinateur Namur / Liége / Luxembourg

 Jean-Louis Luyckx

 rc6@probus-belguim.be

 Secretaris

 Paul De Meester

 secretary@probus.be

 Communicatie & Redacteur CIC Info

 Jacques Van Damme

 cicinfo@probus-belgium.be

 Financiën

 Alain Thomas

 cfo@probus-belgium.be

 Webshop

 Paul De Meester

 webshop@probus-belguim.be

 Nationale Webmaster

 Karel Van Compenolle

 webmaster@probus-belgium.be

      Verzekeringen  - Stichting Probus Benelux   Yvan Vandewalle

 yvan.vandewalle@probus@gmail.com

 

DE NATIONALE COÖRDINATOR

De nationale coördinator coördineert de activiteiten en zit de vergaderingen voor van het C.I.C.

De wijze van aanstelling, duur van het mandaat, functies en verantwoordelijkheden van de nationale coördinator, zijn hieronder samengevat.

 

1 FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE NATIONALE COÖRDINATOR

Hij organiseert de vergaderingen van het C.I.C. en bepaalt de dagorde.

Hij is verantwoordelijk voor het secretariaat (buiten het deel dat gedelegeerd wordt aan de regionale coördinatoren of andere personen).

Hij onderhoudt de relaties met de buitenlandse clubs.

Hij komt, indien nodig, tussenbeide om geschillen op te lossen of steun te verlenen aan de clubs. Dit zal uitsluitend gebeuren op uitdrukkelijk

verzoek van het C.I.C. of van de betrokken regionale coördinator.

Hij delegeert de andere taken van het C.I.C. en waakt over de goede uitvoering ervan.

Hij is verantwoordelijk voor de redactie, de goede uitvoering en de verzending van het trimestrieel infoblad C.I.C. INFO.

Hij is verantwoordelijk voor de financiën en geeft opdracht voor de betalingen.

Hij kan volgende taken delegeren aan andere personen, al dan niet lid van het C.I.C.

  • de normale taken van een secretaris-penningmeester.
  • een tweede handtekening bij de bank.
  • de vertaling van teksten voortkomend van het C.I.C.
  • de opstelling van het jaarboek en het beheer van de bijbehorende databank.
  • de opstelling en het beheer van de website www.probus-belgium.be
  • het bijhouden van de gegevens voor de verzekering, enz.

Deze lijst is niet limitatief.

2 DUUR VAN HET MANDAAT VAN NATIONALE COÖRDINATOR

Zonder andere vermelding bij het begin van het mandaat is de duur ervan bepaald op 2 jaar. Het kan eventueel maximum eenmaal worden

verlengd.

Men zal er over waken dat de nationale coördinator niet langer dan zes jaar een functie in het C.I.C. waarneemt, zijn jaren als regionaal

coördinator meegerekend.

3 AANSTELLING VAN DE NATIONALE COÖRDINATOR

Hij zal steeds verkozen worden onder de leden van het C.I.C.

Er zal altijd rekening worden gehouden met zijn kennis van de tweede landstaal, zijn ervaring op gebied van informatica en met zijn leeftijd.

Ten laatste tussen 6 en 9 maanden vóór het einde van het mandaat van de nationale coördinator, zal men tot de aanduiding van zijn opvolger

overgaan.

Er is geen post voor de uittredende nationale coördinator voorzien. De nationale coördinator verlaat dus het C.I.C. aan het einde van zijn

mandaat.

 

DE REGIONALE COÖRDINATOR

1 FUNCTIES EN VERANTWOORDELIJKKHEDEN VAN DE REGIONALE COÖRDINATOR

Buiten zijn collegiale functies in de schoot van het C.I.C., en de functies gedelegeerd door de nationale coördinator, zal de regionale

coördinator de nationale coördinator vertegenwoordigen op manifestaties van clubs uit zijn regio en er de bevoorrechte band zijn met het

C.I.C., clubs bezoeken om eventuele geschillen te regelen, medewerking verlenen bij de voorbereiding van de Nationale Probusdag en bij de

oprichting van nieuwe clubs, enz.

2 DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE REGIONALE COÖRDINATOR

Teneinde een regelmatige vervanging van de regionale coördinatoren te verzekeren, is het wenselijk dat iedere 2 jaar ook 2 regionale

coördinatoren worden vervangen. De duur van het mandaat is bepaald op minstens 2 jaar en is 2 maal hernieuwbaar. Alle mandaten nemen een

aanvang op 1 januari.

3 AANDUIDING VAN DE REGIONALE COÖRDINATOR

Zodra een vacature voor de functie van regionaal coördinator in het vooruitzicht wordt gesteld, zal de nationale of de regionale coördinator,

in naam van het C.I.C., een schriftelijke oproep voor kandidaatstelling richten tot de clubvoorzitters uit de betreffende regio. De

uittredende regionale coördinator of, indien niet mogelijk, de nationale coördinator of een andere regionale coördinator, zal de weerhouden

kandidaten ontmoeten.

Zoals voor de keuze van nationaal coördinator zal rekening gehouden worden met zijn kennis van de tweede landstaal, met zijn noties

Betreffende informatica en met zijn leeftijd.

De nationale coördinator wordt over het verloop van de gesprekken ingelicht en zal indien nodig, de weerhouden kandidaat ontmoeten.

Het C.I.C. wordt over de inhoud van de gesprekken geïnformeerd en neemt de uiteindelijke beslissing.

De toekomstige regionale coördinator wordt aan de leden van het C.I.C. voorgesteld uiterlijk tijdens de laatste comitévergadering waaraan

wordt deelgenomen door de uittredende coördinator.

 

(Bronvermelding: C.I.C. & Nationale Probus Website)

 


 

LIMBURG / VLAAMS-BRABANT / BRUSSEL

23 Clubs - 863 leden

Coördinator : Frederik Deca              rc4@probus-belgium.be

RICT :                                               rict4@probus-belgium.be


Posted by Probus Aarschot ICT Master on 2019-01-04