Algemene Club Informatie

Probusclub Aarschot is een aangename multidisciplinaire vereniging van personen die een verantwoordelijke of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend, of die zelfstandige of vrije beroepsmensen waren, en die nu met rust zijn of die in de eerstvolgende tijd op rust denken te gaan. De club is aangesloten en wordt gesteund door de nationale vereniging Probus Belgium. Ze werd opgericht in 1990 door toedoen van de Rotaryclub van Aarschot met twee van haar leden.

We zijn geen serviceclub, maar een vriendenclub die los van elke godsdienstige, filosofische of politieke strekking, in verschillende domeinen interesses heeft, zoals cultuur, ontspanning, wetenschap, en maatschappelijke beleving. De leden komen in principe tweemaal per maand bijeen en organiseren activiteiten met de bedoeling onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen met respect van ieders overtuiging. Er is echter geen aanwezigheidsverplichting.

Behalve in de maand juli, worden er maandelijks twee ledenbijeenkomsten georganiseerd. De gewone ledenvergaderingen grijpen plaats in het restaurant Gasthof ter Venne  in Aarschot-Langdorp op de tweede en vierde donderdag van de maand om 12:00 uur, behalve als er in die periode een externe activiteit georganiseerd wordt. Ze gaan gepaard met een lunch. Naast deze gewone vergaderingen zijn er ook speciale bijeenkomsten met een etentje en al of niet met een gastspreker. Daarnaast zijn er jaarlijks ook enkele uitstappen gepland. Aan deze speciale bijeenkomsten en uitstappen kunnen meestal ook de dames van de leden en eventueel ook andere genodigden deelnemen.

Het lidmaatschap is mogelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar. Iedereen die lid wil worden moet contact opnemen met een effectief lid, dat zal optreden als zijn peter, en die hem zal voorstellen op een ledenvergadering die zijn kandidatuur moet aanvaarden. Voor de aanvaarding zal rekening worden gehouden met de gedane studies, het belang van de positie van de kandidaat, de sociale en/of economische verantwoordelijkheden tijdens zijn professionele carrière, en zijn aanleg om menselijke contacten te ontwikkelen en te onderhouden.

De club wordt bestuurd door een Comité bestaande uit de actieve President, de Past-President, de President-Elect, en drie bestuursleden voor de functies van Secretaris , Penningmeester en Protocol . De President wordt verkozen door de clubleden, terwijl de andere bestuursleden gekozen worden door de actieve President. Het Comité kan eventueel door de President aangevuld worden met andere gewezen Presidenten en met de afgevaardigde van het clubblad.

De club heeft momenteel 39 actieve leden en 7 mannelijke ereleden. Bij het overlijden van een lid dat nog een partner heeft, wordt deze laatste automatisch zelf erelid van de vereniging. De club heeft dan nog 5 vrouwelijke ereleden en 5 dames sympathisanten. Gezien hun inzet voor de Probus gemeenschap hebben ook zes leden van Probus Aarschot van Probus Belgium een ereteken gekregen (Ereteken George Dick). De club heeft ook voor ieder lid een BA met rechtsbijstand & LO-verzekering genomen via Probus Belgium, waardoor zij en het Comité verzekerd zijn tegen gebeurlijke ongevallen tijdens vergaderingen, uitstappen en bijeenkomsten van welke aard ook. Partners zijn daarbij ook automatisch verzekerd. Occassionele genodigden zijn ook verzekerd zonder premiebetaling voor zover zijn maar 2 x op jaarbasis deelnemen aan een Probus Aarschot activiteit.