De Nationale Coördinator

De Nationale Coördinator coördineert de Probus activiteiten en treedt op als voorzitter van de vergaderingen van het C.I.C. Hij wordt verkozen onder de leden van het C.I.C. waarbij rekening gehouden wordt met zijn kennis van de tweede landstaal, zijn ervaring op gebied van informatica en met zijn leeftijd.

Zonder andere vermelding bij het begin van zijn mandaat is de duur ervan bepaald op 2 jaar, en het kan eventueel slechts eenmaal verlengd worden. De Nationale Coördinator kan echter niet langer dan zes jaar een functie in het C.I.C. waarnemen, zijn jaren als Regionaal  Coördinator meegerekend. Ten laatste tussen 6 en 9 maanden vóór het einde van zijn mandaat, zal men tot de aanduiding van zijn opvolger overgaan.

Opdrachten en bevoegdheden

 • De organisatie van de vergaderingen van het C.I.C. en het bepalen van de dagorde.
 • Het onderhouden van de relaties met de buitenlandse clubs.
 • Op verzoek van het C.I.C. of van de betrokken Regionale Coördinator, indien nodig, tussenkomen om geschillen op te lossen of steun te verlenen aan de clubs.
 • Hij is verantwoordelijk voor de financiën en geeft opdracht voor de betalingen.
 • Hij is verantwoordelijk voor het secretariaat (buiten het deel dat gedelegeerd wordt aan de regionale coördinatoren of andere personen).
 • Hij is verantwoordelijk voor de redactie, de goede uitvoering en de verzending van het trimestrieel infoblad C.I.C. INFO.
 • De eventuele delegatie van de andere taken van het C.I.C. aan andere personen, al of niet lid van het C.I.C., en het waken over de goede uitvoering ervan. (niet limitatieve lijst)

  • de normale taken van een secretaris-penningmeester.
  • de opstelling van het jaarboek en het beheer van de bijbehorende databank.
  • het bijhouden van de gegevens voor de verzekering,
  • de opstelling en het beheer van de nationale website.
  • de vertaling van teksten voortkomend van het C.I.C.
  • enz