De Regionale Coördinator

Buiten zijn collegiale functies en bevoegdheden in het C.I.C., en de functies gedelegeerd door de Nationale Coördinator, zal de Regionale Coördinator de Nationale Coördinator vertegenwoordigen op manifestaties van clubs uit zijn regio en er de bevoorrechte band zijn met het  C.I.C., clubs bezoeken om eventuele geschillen te regelen, medewerking verlenen bij de voorbereiding van de Nationale Probusdag en bij de  oprichting van nieuwe clubs, enz.

De duur van zijn mandaat bedraagt tenminste twee jaar, en is tweemaal hernieuwbaar. Alle mandaten nemen een aanvang op 1 januari. Teneinde een regelmatige vervanging te verzekeren, wordt ernaar gestreefd iedere twee jaar ook twee Regionale  Coördinatoren te vervangen.

Zodra een vacature voor de functie van regionaal coördinator in het vooruitzicht wordt gesteld, zal de nationale of de regionale coördinator, in naam van het C.I.C., een schriftelijke oproep voor kandidaatstelling richten tot de clubvoorzitters uit de betrokken regio. De  uittredende Regionale Coördinator of, indien niet mogelijk, de Nationale Coördinator of een andere Regionale Coördinator, zal de weerhouden  kandidaten interviewen. De Nationale Coördinator wordt op de hoogte gebracht van de gesprekken, en zal indien nodig, de weerhouden kandidaat ontmoeten.

Het C.I.C. wordt over de inhoud van de gesprekken geïnformeerd en neemt de uiteindelijke beslissing. Zoals voor de keuze van nationaal coördinator zal rekening gehouden worden met zijn kennis van de tweede landstaal, met zijn noties  betreffende informatica en met zijn leeftijd.